VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU TRIO LEKÁREŇ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Vernostný program je vytvorený a prevádzkovaný spoločnosťou TRIO LEKÁRNE družstvo, so
sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov, IČO 54293847 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vernostný
program sa uplatňuje vo verejných lekárňach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť v zmysle
príslušných právnych predpisov SR patriacich do obchodného zoskupenia označených jednotným
označením „TRIO lekáreň“ (ďalej len „verejná lekáreň“ alebo „lekáreň“), ktorých zoznam je
dostupný v každej kamennej lekárni patriacej do zoskupenia, ako aj na webovom sídle
prevádzkovateľa www.triolekaren.sk.
2. Vernostný program je systém pripisovania a vyhodnocovania bodov za nákupy jednotlivých
držiteľov bonusových kariet vo verejnej lekárni a čerpania výhod držiteľmi bonusových kariet
podľa podmienok tohto vernostného programu (ďalej len „vernostný program“).
3. Tieto VOP upravujú pravidlá vernostného programu uplatňovaného vo verejnej lekárni, práva
a povinnosti účastníkov vernostného programu a prevádzkovateľa vernostného programu.

ÚČASŤ NA VERNOSTNOM PROGRAME

4. Účasť na vernostnom programe je výlučne dobrovoľná.
5. Každému zákazníkovi lekárne, ktorý spĺňa predpoklady podľa odseku 7 VOP bude na požiadanie
poskytnutá bezplatne vo verejnej lekárni bonusová karta, na ktorú sa po jej aktivácii
zaznamenávajú údaje o jednotlivých nákupoch jej držiteľa a ktorá následne oprávňuje jej držiteľa
na čerpanie výhod vo verejnej lekárni podľa aktuálne platných podmienok čerpania výhod
uvedených vo VOP (ďalej len „bonusová karta“). Aktiváciu bonusovej karty je možné uskutočniť:
a) buď priamo vo verejnej lekárni pri poskytnutí bonusovej karty alebo kedykoľvek neskôr na
základe poskytnutých osobných údajov zákazníka v rozsahu meno a priezvisko, adresa
bydliska/doručovacia adresa, dátum narodenia, prípadne ďalších nepovinných údajov
v rozsahu pohlavie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnutie nepovinných údajov nie je
podmienkou aktivácie bonusovej karty a zaradenia do vernostného programu. Zákazník je
povinný pri aktivácii bonusovej karty vlastnoručne podpísať Súhlas s obchodnými
podmienkami a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely prevádzkovania
vernostného programu.
b) online aktiváciou po zadaní čísla bonusovej karty a vyplnení osobných údajov v rozsahu
podľa písm. a) tohto odseku na webovom sídle prevádzkovateľa www.triolekaren.sk.
Zákazník je pri online aktivácii bonusovej karty povinný udeliť elektronický Súhlas
s obchodnými podmienkami a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely
prevádzkovania vernostného programu.
6. Bonusová karta je neprenosná a je použiteľná len na čerpanie výhod vo verejnej lekárni. Výhody
podľa platných podmienok vernostného programu môžu byť zo strany držiteľa karty uplatnené
vo verejnej lekárni len pri predložení aktivovanej bonusovej karty.
7. Držiteľom bonusovej karty sa môže stať každý zákazník, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov
b) osobne požiada o vydanie bonusovej karty vo verejnej lekárni
8. Každému zákazníkovi, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 7 týchto VOP bude vydaná len jedna
bonusová karta.
9. Bonusová karta je majetkom prevádzkovateľa vernostného programu. Prevádzkovateľ
nezodpovedá za zneužitie bonusovej karty v prípade jej straty alebo odcudzenia držiteľovi karty.

10. V prípade straty alebo odcudzenia bonusovej karty bude držiteľovi karty na základe jeho žiadosti
o opätovné vydanie karty vydaná nová bonusová karta bezplatne bez pripísania zostatku bodov
zo stratenej alebo odcudzenej bonusovej karty.
11. V prípade podozrenia zo zneužitia alebo neoprávneného pripisovania bodov na bonusovú kartu,
zamestnanci verejnej lekárne sú oprávnení kartu zadržať, prípadne odmietnuť použitie takejto
bonusovej karty za účelom pripísania bodov alebo čerpania výhod.

PODMIENKY PRIPISOVANIA BODOV NA BONUSOVÚ KARTU

12. Držiteľovi bonusovej karty budú na bonusovú kartu za nákup voľno predajného sortimentu
lekárne, ktorý nie je uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia, pripísané body v závislosti od
výšky nákupnej ceny s DPH:

– Do 10 € pripísaný 1 bod za každé celé 1 EUR s DPH nákupu
– Od 10,01 € – 30 € pripísané 2 body za každé celé 1 EUR s DPH nákupu
– Nad 30,01 € pripísané 3 body za každé celé 1 EUR s DPH nákupu
Prevádzkovateľ môže na základe vlastného uváženia poskytnúť vyšší počet bodov za nákup
vybraných produktov lekárne.

PODMIENKY ČERPANIA VÝHOD – VOĽNO PREDAJNÝ SORTIMENT

13. Získané body pripísané na bonusovú kartu je držiteľ bonusovej karty oprávnený uplatniť pri
ďalšom nákupe vo verejnej lekárni ako jednorazovú peňažnú zľavu, pričom 1 bod = zľava 0,01
EUR.
14. Peňažnú zľavu je možné uplatniť len pri nákupe voľnopredajného sortimentu lekárne, ktorý nie
je uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia.
15. Nevyčerpaný zostatok poskytnutej peňažnej zľavy je prenosný pre ďalší nákup. Nevyčerpaný
zostatok poskytnutej peňažnej zľavy nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť.
16. Peňažnú zľavu nemožno využiť pri nákupe:
a) dojčenských prípravkov v zmysle osobitných právnych predpisov
b) akciového tovaru
17. Cena tovaru nemôže byť v plnej výške uhradená bodmi pripísanými na bonusovú kartu. Držiteľ
bonusovej karty je povinný pri uplatnení peňažnej zľavy zaplatiť minimálne sumu 0,03 EUR (pri
tovare s 20 % DPH) alebo 0,06 EUR (pri tovare s 10 % DPH) s DPH z každej tovarovej položky,
ktorá je predmetom nákupu.
18. Pripísané body na bonusovej karte je nutné použiť do jedného kalendárneho roka odo dňa ich
pripísania na bonusovú kartu. V opačnom prípade budú nevyužité body vymazané z bonusovej
karty po uplynutí uvedeného obdobia bez náhrady.
19. Za nepoužité body pripísané na bonusovej karte nie je možné požadovať akékoľvek iné peňažné
alebo nepeňažné náhrady.

ZĽAVA NA LIEKY ČIASTOČNE UHRÁDZANÉ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

20. V prípade liekov, ktoré sú čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia môže byť na
požiadanie držiteľa karty poskytnutá okamžitá peňažná zľava najviac vo výške 5 % z doplatku
pacienta v zmysle ust. § 89 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného
poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie
zľavy a jej výška závisí v plnom rozsahu od rozhodnutia verejnej lekárne.

ZĽAVA NA LIEKY NA LEKÁRSKY PREDPIS NEUHRÁDZANÉ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

22. V prípade liekov, ktoré sú vydávané na lekársky predpis, avšak nie sú ani čiastočne uhrádzané
z verejného zdravotného poistenia, teda plnú cenu lieku si hradí pacient, môžu byť na
požiadanie držiteľa karty pripísané body na bonusovú kartu podľa podmienok uvedených
v odseku 12 týchto VOP, ako aj poskytnutá peňažná zľava. Poskytnutie zľavy a jej výška závisí
v plnom rozsahu od rozhodnutia verejnej lekárne.
23. Ustanovenia odsekov 13 až 19 týchto VOP sa použijú primerane.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

24. Výhody vyplývajúce z vernostného programu nie sú právne vymáhateľné a ich poskytnutie závisí
od výhradného a výlučného rozhodnutia prevádzkovateľa, prípadne verejnej lekárne.
25. Účasť na vernostnom programe zaniká vrátením bonusovej karty vo verejnej lekárni bez nároku
na akúkoľvek náhradu za nevyčerpané výhody. Účasť na vernostnom programe zaniká tiež
odvolaním súhlasu držiteľa bonusovej karty na spracúvanie osobných údajov pre účely
vernostného programu.
26. Spracúvanie osobných údajov držiteľa bonusovej karty je upravené v osobitnom dokumente –
Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov a Informácia pre dotknutú osobu v zmysle článku
13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 .
27. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť a aktualizovať ustanovenia týchto VOP. Zmeny
VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vydania.
28. Aktuálne znenie VOP je k nahliadnutiu na požiadanie v priestoroch verejnej lekárne alebo na
webovom sídle prevádzkovateľa www.triolekaren.sk.
29. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023.

Plus Plus

Nenechajte si ujsť novinky
o akciách a produktoch